Адекум проекти за развитие

Шест проекта в първите десет одобрени от над 700 кандидатствали

Проекти по процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”:

„МЕТАЛСТРОЙ – СТОЯНОВ  И  ГЕОРГИЕВ” ООД 1во място категория „малко предприятие” „Внедряване  в  производството  на  параболични  елементи  с  променливо  2Т  сечение  и  олекотяващи  кръгови  отвори  в  стеблото” 442 961 лв. 389 805 лв.
„Т/БЛОК”  ЕООД
3то място категория „малко предприятие”
„Внедряване  на  иновативен  продукт  в  дейността  на  Т/БЛОК  ЕООД – абразивен  пръстен  за  шлайфане  и  полиране  на  изделия  от  метал, дърво, пластмаса, камък, стъкло” 429 917 лв. 386 925 лв.
„СОНИКО” ООД – 4то място категория „средно предприятие” „Внедряване  на  иновативна  хотелска  брава  с  RFID  управление” 321 100 лв. 224 770 лв.
„ПОЛИСАН” АД –
6то място категория „средно предприятие”
„Внедряване  на  иновативен  процес  по  преработка  тежки  нафтено-ароматни  нефтове  до  нискосернисти  вакуумни  дестилати” 5 182 690 лв. 3 000 000 лв.
„МЕТАЛ  ИН” ЕООД – 8мо място категория „малко  предприятие” „Внедряване  на  героторна  помпа  с  иновативна  двойка  зъбни  колела” 295 747 лв. 266 172 лв.
„С.И.Р.К.” ЕООД – 9то място категория „средно предприятие” „Внедряване  на  иновативен  сглобяващ   елемент  за  вътрешно  захващане  на  метални  конструкции  от  кух  профил” 441 990 лв. 384 531 лв.