Адекум проекти за развитие

Подготовка на кандидатури за безвъзмездна финансова помощ с цел реализация на инвестиционните и развойни проекти на частни фирми регистрирани в България

 • анализ възможностите за финансиране с европейски фондове на инвестиционните и развойни планове на потенциалния клиент.
 • представяне възможностите и ограниченията на конкретния източник на безвъзмездна помощ приложим за конкретния инвестиционен или развоен проект с цел пълна информираност на потенциалния клиент за степента, в която европейските фондове са съвместими и допринасящи за реализация на бизнес плановете му.
 • след взимане на решение за стартиране на европейски проект от страна на потенциалния клиент:
 • управление на цялостния процес от подготовка на кандидатура за безвъзмездна финансова помощ, през реализация на спечеления проект до отчитане изпълнението му и изплащане на помощта.
 • структуриране на проекта /фирма-кандидат, инвестиция, обосновка/ според изискванията на подходящия за случая източник на безвъзмездна помощ, както и на други източници на безвъзмездна помощ, предназначени да финансират безвъзмездно следващи стадии от развитието на фирмата – кандидат.
 • подготовка на изискваната документация по проекта, свързана с бизнес планиране, финансови обосновки и апликационни формуляри.
 • консултиране и координация подготовката на всички останали съпътстващи административни документи по проекта.
 • подготовка за внасяне в институцията, разглеждаща проекта на пълния изискуем пакет от документи.
 • консултиране след внасяне на проекта относно допълнителни постъпки, документи и разяснения, които институцията може да изисква от фирмата- кандидат по проекта в процеса на оценка на проекта.

Управление на спечелени проекти

 • цялостно управление на процеса по изпълнение на спечеления проект.
 • управление на комуникацията между институцията, управляваща финансирането и фирмата-бенефициент по проекта.
 • управление на всички стъпки по изпълнение на проекта изисквани от институцията, управляваща финансирането.
 • подготовка на всички експертни документи изискуеми от финансиращата институция с цел изплащане на безвъзмездната помощ.
 • консултиране относно правилата за осчетоводяване на проекта.
 • подготовка на цялостно отчитане на вече изпълнения проект до изплащане на безвъзмездната помощ.