Адекум проекти за развитие

Подготовка на кандидатури за безвъзмездна финансова помощ с цел реализация на инвестиционните и развойни проекти на частни фирми регистрирани в България

Обхват и методология:

 • анализ възможностите за финансиране с европейски фондове на инвестиционните и развойни планове на потенциалния клиент.
 • представяне възможностите и ограниченията на конкретния източник на безвъзмездна помощ приложим за конкретния инвестиционен или развоен проект с цел пълна информираност на потенциалния клиент за степента, в която европейските фондове са съвместими и допринасящи за реализация на бизнес плановете му.
 • след взимане на решение за стартиране на европейски проект от страна на потенциалния клиент:
 • управление на цялостния процес от подготовка на кандидатура за безвъзмездна финансова помощ, през реализация на спечеления проект до отчитане изпълнението му и изплащане на помощта.
 • структуриране на проекта /фирма-кандидат, инвестиция, обосновка/ според изискванията на подходящия за случая източник на безвъзмездна помощ, както и на други източници на безвъзмездна помощ, предназначени да финансират безвъзмездно следващи стадии от развитието на фирмата – кандидат.
 • подготовка на изискваната документация по проекта, свързана с бизнес планиране, финансови обосновки и апликационни формуляри.
 • консултиране и координация подготовката на всички останали съпътстващи административни документи по проекта.
 • подготовка за внасяне в институцията, разглеждаща проекта на пълния изискуем пакет от документи.
 • консултиране след внасяне на проекта относно допълнителни постъпки, документи и разяснения, които институцията може да изисква от фирмата- кандидат по проекта в процеса на оценка на проекта.

Управление на спечелени проекти

 • цялостно управление на процеса по изпълнение на спечеления проект.
 • управление на комуникацията между институцията, управляваща финансирането и фирмата-бенефициент по проекта.
 • управление на всички стъпки по изпълнение на проекта изисквани от институцията, управляваща финансирането.
 • подготовка на всички експертни документи изискуеми от финансиращата институция с цел изплащане на безвъзмездната помощ.
 • консултиране относно правилата за осчетоводяване на проекта.
 • подготовка на цялостно отчитане на вече изпълнения проект до изплащане на безвъзмездната помощ.

Стратегии за усвояване на европейски фондове от големи корпоративни /холдингови/ структури

С цел усвояване на безвъзмездна финансова помощ от самата структура:

Обхват и методология:

 • проучване нуждите, проблемите и планираните инвестиции във всички фирми от корпоративната структура чрез разговори с мениджърския екип на ниво Холдинг, изпълнителните директори и мениджърските екипи на отделните фирми.
 • сравнителен анализ между нуждите, проблемите и планираните инвестиции от предприятията от една страна и допустимите за финансиране с европейски фондове типове инвестиции от друга. На базата на този анализ:
 • описание на възможностите за европейско финансиране във всяка област, която се окаже проблемна за цялата корпоративна структура /напр. нужда от технологично обновление на производствената база, от обучение на персонала, от нов персонал и т.н./. За всяка проблемна област описанието съдържа имена на всички възможни източници на безвъзмездни помощи, министерства и агенции, които ги управляват, размери на финансирането, условия и начини на кандидатстване и цялата останала информация необходима на отделните предприятия за взимане на решение относно конкретна кандидатура за безвъзмездна помощ.
 • списък с потенциални „европейски проекти” за всяко предприятие, тоест списък на неговите конкретни нужди, проблеми и инвестиции, които могат да се финансират с европейски фондове.
 • списък с потенциални „европейски проекти”, които не удовлетворяват конкретна нужда, проблем или инвестиция, но, които корпоративната структура има капацитет да осъществи /вкл. проекти с общини, базирани на публично-частни партньорства и т.н./.
 • за всеки конкретен „европейски проект” на отделно предприятие или цялата корпоративна структура, описание на програмите подходящи за финансиране, органа, който ги управлява, очаквания размер на гранта, условия и начини на кандидатстване, начин на формулиране или модифициране на нуждата, проблема и инвестицията с цел да стане финансируема с европейски фондове.

С цел реализация на услуги и продукти по проекти на централната и местната власт, финансирани с европейски фондове

 • проучване продукта и услугата, която фирмата предлага чрез разговори с мениджърския и техническия екип на фирмата.
 • анализ на приложението на този продукт или услуга във всички планирани от държавата проекти за финансиране с европейски фондове /инфраструктурни проекти, проекти за техническо консултиране, проекти за информационни системи и т.н./.
 • анализ на приложението на този продукт или услуга във всички допустими за финансиране с европейски фондове инвестиции, които местната власт може да включи в свои проекти /строителство, услуги и т.н./.
 • списък с проекти и допустими за финансиране с европейски фондове инвестиции, в които продуктът или услугата на фирмата имат приложение.
 • за всеки проект и област, в които продуктът и услугата може да се „продаде” и „плати” с европейски фондове, описание на институцията, която управлява фондовете, механизъм на участие на фирмата, /различен в зависимост от това дали проектът се управлява от централната или местната власт/, общ размер на европейското финансиране определено по проект или област, начини на модифициране на продукта или услугата, така че да може да се развие бизнес, финансиран с европейски фондове.