Адекум проекти за развитие

Бизнесът и европейските фондове – допирни точки

Общата рамка

За периода 2014 – 2020 г. за България са определени над 15,7 млрд. евро безвъзмездно финансиране от ЕС.
7.4 млрд. евро от кохезионните и структурни фондове ще финансират седем оперативни програми:

 • ОП Транспорт и транспортна инфраструктура – 1.612 млрд.евро
 • ОП Околна среда – 1.494 млрд. евро
 • ОП Региони в растеж – 1.351 млрд. евро
 • ОП Иновации и конкурентоспособност – 1.202 млрд. евро
 • ОП Развитие на човешките ресурси – 895 млн. евро
 • ОП Наука и образование за интелигентен растеж -583 млн. евро
 • ОП Добро управление – 285 млн. евро

7.6 млрд. евро от фондовете за обща земеделска политика и обща политика по рибарство ще бъдат предоставени основно като земеделски субидии, както и инвестирани чрез:

 • Програма за развитие на селските райони – 2.339 млрд. евро
 • Програма за морско дело и рибарство – 88 млн. евро

Тези програми се управляват от български министерства и агенции и представляват стратегии определящи типовете инвестиции, в които ще бъде канализирано европейското финансиране в съответната област, както и типовете бенефициенти/получатели/ на помощта.

Програмите се реализират чрез:

 • търгове за изпълнение на мащабни проекти с национално значение, планирани от държавата.
 • конкурси за предоставяне на безвъзмездна помощ на собствени проекти на местната власт, бизнеса и НПО.

Преките възможности за бизнеса

Бизнесът може да се включи в усвояването на фондовете по следните начини:

 • получаване на директна безвъзмездна помощ за собствени инвестиции в ново оборудване за производство на продукти и предоставяне на услуги, въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ, развитие на нови продукти и услуги с високо научно и технологично съдържание, въвеждане на ERP и CRM, консултантски услуги, покриване на международно признати стандарти, подкрепа за международен маркетинг и експорт, създаване на индустриални клъстъри и технологични центрове.
 • получаване на директна безвъзмездна помощ за покриване разходите за възнаграждение на служители разработващи нови продукти и услуги.
 • получаване на директна безвъзмездна помощ за обучение на персонала.
 • получаване на директни субсидии за обработка на земеделска земя.
 • участие в търгове за проектиране, строителство и модернизация на инфраструктура от национално значение: магистрали, първокласни пътища, ЖП линии, телекомуникации, комплексна инфраструктура по река Дунав, разширяване на Софийското метро, модернизация на съществуващи транспортни терминали и изграждане на връзки между тях, информационни системи на обществени администрации и т.н.
 • участие в търгове за изпълнение на мащабни общински инвестиционни проекти /услуги, доставки, строителство и ремонт на цялостната градска инфраструктура, ВиК, пречиствателни станции, транспортни системи, телекомуникационни и информационни системи, системи за управление на отпадъците, големи общински сгради, жилищни сгради/ и т.н.
 • съвместно изграждане и експлоатация заедно с общини на технологични, индустриални и логистични паркове, интермодални транспортни възли/товарни селища/.

Индиректните ползи за бизнеса

 • Бизнесът, особено големите корпоративни структури, могат да извлекат индиректни ползи от следните инвестиции, финансирани с европейски фондове:
 • радикално подобряване на цялостната инфраструктура на общини, на чиято територия големите корпоративни структури имат бизнес интереси.
 • изграждане на прилежаща инфраструктура, собственост на общини, около индустриални, транспортни и туристически обекти, принадлежащи на големите корпоративни структури /пътища, пречиствателни станции, сметопреработвателни съоръжения/.
 • инвестиции в наличните големи транспортни терминали и подходите към тях.
 • строителство и ремонт на транспортни връзки между големи транспортни терминали.

Възможностите – реални, ако бизнесът познава пътя до тях

Принципната цел на европейските фондове е да бъдат инвестирани за общо развитие на една страна, регион, икономически сектор или тип предприятия, а не за удовлетворяване на конкретен частен интерес. Фондовете се планират като финансова инжекция там, където пазарът няма интерес или достатъчен ресурс да инвестира или където секторите имат нужда от подкрепа, за да се справят с конкуренцията на общоевропейския пазар.

Представените по-горе възможности за бизнеса са част от няколко стотин проекта и типа инвестиции вече планирани за финансиране с европейски средства в съответствие с визията на централната власт за общо развитие на България. Бизнесът не може да кандидатства за европейско финансиране на свои произволни проекти и нужди, ако те не попадат в планираното. Следователно, бизнесът може да печели от европейски средства само, ако:

 • познава детайлните изисквания на тези няколко стотин проекта и типа инвестиции, финансируеми с европейски фондове.
 • знае как да вмести, структурира и формулира собствените си интереси в тези проекти и типове инвестиции, поначало планирани в национален, не частно-корпоративен интерес.
 • познава правилата, механизмите, процеса, документацията необходима за реалното спечелване на средствата, които правила и механизми могат да бъдат различни за всеки проект и тип допустима инвестиция.

Стъпките, които бизнесът трябва да направи, за да достигне до фондовете

За да достигнат до възможностите по европейски фондове, които, от една страна са значителни, а от друга сложни и специфични за реализация, фирмите трябва да:

 • сравнят своите интереси /стоки и услуги, които предоставят, нужди, инвестиционни планове, проблеми, чието решаване изисква финансови средства/ с няколко стотин типа инвестиции и проекти, в които държавата е планирала да канализира еврофондовете.
 • да определят допирните точки между своите интереси и допустимото за финансиране с европейски фондове: тоест, да разберат кои техни проекти са избираеми за финансиране с европейски фондове или по кои национални и общински проекти, финансирани с европейски фондове, ще могат да предоставят стоки и услуги.
 • да разберат кои министерства и държавни агенции управляват фондовете, които ги интересуват и различните механизми, по които тези фондове се администрират.
 • да имат навременна информация кога съответните министерства и държавни агенции отварят конкурс подходящ за финансиране на техните инвестиционни нужди или обявяват търг, по който техните продукти и услуги да бъдат доставени.
 • да подготвят проект или тръжно досие, което отговаря на всички условия на съответния конкурс или търг.
 • да изпълнят проекта по правилата на конкурса или търга.