Адекум проекти за развитие

Първо място в категория „средно предприятие”

В класирането на процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”:

„3 А СТИЙЛ” ООД „Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез технологична модернизация” 601 860 лв. 361 116 лв.