Адекум проекти за развитие

21.01.2016

Еврофинансирането за иновации ще става при по-високи изисквания

Еврофинансирането за иновации ще става при по-високи изисквания

Статия във в. КАПИТАЛ, 21.01.2016 г.

Еврофинансирането за иновации ще става при по-високи изисквания
Отворената първа грантова схема за внедряване на иновации за периода 2014 – 2020 г. очаквано предизвиква широк интерес поради многобройните иновативни проекти, финансирани от предишната оперативна програма “Конкурентоспособност”. Сега, когато фирмите преценяват дали да кандидатстват, уместният съвет към тях е да направят много по-изчерпателен анализ дали тяхната кандидатура е допустима и какви са нейните шансове, тъй като условията са по-сложни, а изискванията – по-високи. Прогнозата колко проекта ще бъдат подадени и за колко от тях бюджетът от 50 млн. евро ще бъде достатъчен, е силно рискова. Най-оптимистичният вариант изглежда така: над 500 кандидатури, одобрени около 50 микро- и малки предприятия, 50 средни, 25 големи. При конкуренция минимум 1 към 4 кандидатите би трябвало да пристъпят към обемистата подготовка на проект, след като контрастират възможностите си спрямо значително по-високата летва на допустимост, а след това за същинска оценка.

По-тежки условия отпреди

Законовата рамка на ЕС за получаване на помощи от предприятия през 2014 – 2020 г. е по-рестриктивна, отколкото през периода 2007 – 2013 г. Ограничението за помощ до 200 хил. евро под режим де минимис при 70 – 100% грант вече се налага не само върху индивидуалния кандидат за помощ, но върху него и свързаните с него фирми на територията на България. Това означава, че те имат право на 200 хил. евро в рамките на три финансови години. По-големи грантове, под режим регионална помощ, не могат да получат фирми, чийто баланс, респективно балансът на групата, към която принадлежат, показва финансово затруднение. Същото важи за фирми, които са закрили същата дейност, за която кандидатът търси грант, в рамките на Европейското икономическо пространство през последните две години. Друго условие за получаване на грант, по-голям от 200 хил. евро, в някои случаи е размерът на настоящите активи на предприятието кандидат спрямо размера на инвестицията, която кандидатства за помощ. Следващата необходима преценка е дали предметът на иновацията, за която е проектът, попада в Иновационната стратегия за интелигентна специализация на България.

Единствено иновации, които попадат в следните четири сфери, са допустими за финансиране: информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Кандидатът е единственият, който трябва внимателно да прецени дали неговата иновация безспорно попада в някоя от тези сфери и да обоснове принадлежността й в проекта си, тъй като точни определения на сферите няма да бъдат дадени.

След като фирмата, заинтересувана от кандидатура, е проверила дали отговаря на всички тези нови условия за допустимост освен познатите, тя трябва да направи преценка какви са шансовете й да спечели.

Кой има най-големи шансове за одобрен проект

Методиката за оценка на проектите обрисува печелившата фирма като такава, която има повечето от няколко характеристики. Трябва да попада като географско положение на инвестицията в район, който Иновационната стратегия за интелигентна специализация дефинира като приоритетен за развитието на съответната област на иновацията: информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Фирмата трябва да кандидатства със собствена иновативна разработка или направена в сътрудничество с научна организация. Разработката й следва да е иновативна за европейския или световния пазар, не просто за националния. Компанията трябва да има предходни внедрени иновативни продукти, услуги и технологии, както и научноизследователска и развойна дейност, което трябва да докаже със съответните справки, подадени към НСИ за минали години. Печелившият кандидат трябва да притежава патенти или свидетелства за полезни модели, а също така да има над 40% износ средно за последните три години. Шансът също е на страната на тези, които имат над 45% марж на печалба и брутна добавена стойност.

Ако фирмата кандидат притежава патент върху иновацията, с която кандидатства, или има участия в рамкови програми на ЕС, или е разположена в Северозападния район на планиране в допълнение на повечето от базовите характеристики, шансовете й за спечелване стават наистина високи.

Ясно е, че критериите за одобрение на проект за внедряване на иновации са доста завишени в сравнение с предходния финансов период. Това се съчетава с подготовка на проект, която става доста по–трудна, обемна и изпълнена с критични детайли. От тази гледна точка разумният съвет към потенциалните кандидати, борещи се за ограничен бюджет, е да отделят достатъчно време и внимание на преценката дали да започнат подготовка на кандидатура по процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”.

« назад