Адекум проекти за развитие

Четвърто място в категория „средно предприятие“ от над 190 кандидатствали проекта

По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

„МЕТАЛ ИН”ЕООД „Подобряване на ресурсната ефективност в Метал Ин чрез внедряване на пилотни за България технологии за алкално електролитно поцинковане/галванизация/ и система за мониторинг и ресурсна оптимизация на прахово боядисване на метални изделия” 1 788 565 лв. 1 074 509 лв.