Адекум проекти за развитие

09.01.2013

Нова схема отпуска до 4 млн. лв. за оборудване, свързано с приложни изследвания

За пръв път по оперативна програма "Конкурентоспособност" ще може да се кандидатства и онлайн

Статия във в. КАПИТАЛ, 09.01.2013 г.

Оперативна програма “Конкурентноспособност” (ОПК) отвори типичната “технологична модернизация”, но този път помощта е насочена не към фирми, а към научни и изследователски организации, които желаят да инвестират в приложна наука. Схемата е открита за държавни и частни висши училища (проектите могат да бъдат в полза на отделни факултети), институти на БАН, други експериментални лаборатории и изследователски институти, както и юридически лица с нестопанска цел развиващи наука и технологии. Тези потенциални кандидати е добре да имат предвид следните моменти от условията на схемата, преди да вземат решение за кандидатстват:

Субсидии само за оборудване

Безвъзмездната помощ е фокусирана единствено и само в оборудване за развитие на приложна наука. Тя търси чисто инвестиционни проекти и не финансира разходи типични за развойните проекти – заплати, семинари, обучения, външни консултантски услуги. Дори финансирането на нематериални активи е изключено от обсега на схемата, като единственият допустим разход е оборудване – материални активи и лимитирани консумативи в периода на въвеждане в експлоатация на оборудването.

Дефиницията за допустимо оборудване е изключително либерална. Тя позволява да се закупи всяко оборудване, покриващо нуждите и разширяващо възможностите на кандидата за извършване на изследователска и развойна дейност за приложни изследвания. Стойността на исканата безвъзмездна помощ може да варира между 100 хил. и 4 млн. лв.

И някои ограничения

Схемата залага обаче четири ограничения за целите на оборудването, които на пръв поглед лимитират кръга на кандидатите:

  • въпреки че кандидати могат да бъдат и организации занимаващи се с фундаментална наука, проектът трябва да декларира и аргументира, че оборудването – предмет на инвестицията цели единствено приложни изследвания;
  • въпреки че допустими кандидати са университети, факултети и организации от всяка област на познанието, самият проект трябва задължително да допринася за развитие на една от три области: информационни технологии, еко и енергоспестяващи технологии или технологии свързани със здравето. Преди да се вземе решение за кандидатура трябва да се прецени дали проектът може да бъде формулиран като допринасящ към някоя от тези области;
  • оборудването, закупено с безвъзмездна помощ по схемата не трябва да се използва за предоставяне на услуги на бизнеса срещу заплащане или да бъде отдавано под наем, което кандидатът  също декларира при подаване на проекта;
  • не се допуска партньорска кандидатура на две или няколко висши училища, факултета и други научни организации, които да се обединят в предфинансиране на голям проект и съответно в съвместно използване на оборудването закупено по него.

Субсидии и собствено финансиране

Грантът е висок спрямо обичайното по ОПК – 85% от стойността на оборудването, без възстановим ДДС. Останалите 15% трябва да бъдат собствени или други непублични средства. Такова собственото участие може да не представлява проблем за някои кандидати, но схемата за предфинансиране на спечелен проект трябва да бъде основен фактор при решение за кандидатстване. Тя предвижда 20% авансово плащане, междинно плащане до 80% от стойността на гранта и окончателно плащане след като цялата инвестиция бъде платена от университета/организацията изпълняваща проекта.

В същото време предфинансирането на спечелен проект се облекчава от  относително дългия период, в който инвестицията може да бъде изпълнена – до 18 месеца след сключване на договор за грант с МИЕТ, както и от възможността за 18-месечен финансов лизинг на оборудването.

Към момента е трудно да се прецени дали бюджетът на схемата от 19.6 млн. лв. ще се окаже абсолютно недостатъчен при подадени 5 големи проекта, кандидатстващи за максимален  грант от 4 млн. лв. Напълно възможно е същият бюджет да остане неусвоен поради изискването за значимо предфинансиране от изследователски организации.

Аргументите са важни

За решилите да кандидатстват би било важно да обърнат внимание на типа съдържание, което предполага проектът и някои нововъведения в процеса на кандидатстване. Така например схемата изисква не голямо количество факти в проекта, но много строго специфични за ОПК аргументации и формулировки. Ще спечелят проекти, които аргументират добре съответствието си с множество политики на ЕС, добри проектни практики на ОПК и стратегии за развитие на ЕС, страната и самия кандидат. В същото време схемата не субсидира разходи за консултант, подготвящ проектното предложение. Ако кандидатите не могат да си позволят консултант, то кандидатурата трябва да се изготви от вътрешен експерт, който има опит в проекти, финансирани с фондове на Европейския съюз.

Вече и електронно

За първи път в рамките на ОПК се въвежда електронно подаване на проекти, както и прилагане на каталози и проучвания от интернет вместо оферти  за доказване реалната цена на заложеното в бюджета на проекта оборудване.

Кандидатите, които изберат електронното подаване трябва да са сигурни, че ще бъдат напълно готови с проекта и всички други изискуеми документи минимум 10 дни преди крайния срок за прием – 15 март 2013г., тъй като са възможни непредвидени спънки и забавяния, характерни за всеки нов механизъм.

Изискваните за първи път от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) каталози и извлечения от интернет вместо досегашните оферти от доставчици трябва да съдържат цена. Цена на оборудване в каталози и проучвания от интернет не винаги има на практика, поради което тези документи трябва да са готови минимум един месец преди крайния срок за прием – така, при трудности, кандидатите ще имат все още възможност да се допитат до МИЕТ относно точните им изисквания към документите, доказващи цената на заложеното в проекта оборудване.

Материалът е изготвен от Ангелина Добрева, управител на “Адекум проекти за развитие” ЕООД и Стоян Недев, главен експерт “Европейски програми” в “Елана Инвестмънт” АД

« назад