Адекум проекти за развитие

21.08.2012

Заблудите и скритите възможности на схемата за енергийна ефективност

Фирми от много повече сектори ще могат да се възползват от новите субсидии, но не се заблуждавайте, че можете да финансирате инвестиции във фотоволтаици за производство на електрическа енергия

Статия във в. КАПИТАЛ, 21.08.2012 г.

Дългоочакваната схема “Енергийна ефективност и зелена икономика” на оперативна програма “Конкурентоспособност” (ОПК) вече е официално отворена за кандидатстване. Чрез нея ще бъде предоставена безвъзмездна помощ на обща стойност 150 млн. евро на микро-, малки и средни фирми с цел подобряване структурата на енергийните си разходи.

Тъй като схемата представлява нещо радикално ново в сферата на европейските фондове за български фирми, разбирането за възможностите, които предоставя, е все още ограничено в бизнеса. Често към настоящия момент схемата се разбира като повторение на досегашните схеми за закупуване на оборудване по ОПК. Друга заблуда е схващането, че по схемата могат да се финансират фотоволтаици, например върху покриви на предприятия, с цел производството на електрическа енергия – било то за продажба или собствени нужди. Тук ще дефинираме реалните условия на схемата, ще ви представим няколко нейни акцента и особености и ще предоставим конкретни съвети как да се възползвате максимално от възможностите за финансиране.

1. Широк достъп

За пръв път достъп до безвъзмездна помощ от ОПК имат значителен брой нови сектори извън промишлеността. Те могат да бъдат например търговски или логистични фирми, хотели, кариери, частни лечебни заведения или частни образователни институции. Такива бизнеси, както и всички промишлени предприятия могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на половината от разходите за закупуване на оборудване, свързано с дейността, саниране на производствени и административни сгради, подмяна на инсталации и енергоизточници.

2. Пребройте персонала

Тъй като фирмите от новите сектори нямат опит в кандидатстването за субсидии за европейски фондове, за тях е важно да знаят, че преди да започнат подготовка на проект, първо трябва да се уверят, че отговарят на изискването да са микро-, малко или средно предприятие съгласно разпоредбите на Закона за малките и средните предприятия. Фирми със статут на големи предприятия не могат да кандидатстват по схемата, като основният критерий, определящ статута при условията на българската икономика, е броят на персонала. Фирми, които сами по себе си или заедно със свързани фирми, например притежавани от една холдингова структура, надвишават 250 души персонал, са големи предприятия. В същото време за разлика от традиционните грантови схеми по ОПК изискванията към кандидатите и размера на проектите са либерализирани. Например няма изисквания за минимален оборот на кандидата, нито минимален праг на инвестицията и съответно исканата безвъзмездна помощ.

3. Обмислете как да достигнете максимален процент финансиране 

При умело структуриран проект всяка фирма кандидат може да получи до 50% безвъзмездна помощ от стойността на свой инвестиционен проект, въпреки че базовата безвъзмездна помощ е фиксирана на 30%.

4. Широка комбинация от дейности, допустими за финансиране

За първи път грантова схема по ОПК ще финансира проекти, покриващи пълния спектър от инвестиционни нужди на една фирма с широко застъпени СМР. Грантовата схема е най-подходяща за фирми, които искат да модернизират материалната си база като цяло – сгради, инсталации, оборудване, енергоизточници, тъй като финансирането стимулира интегрирани проекти – комбинации от саниране, внедряване на системи за по-ефективно отопление/охлаждане/вентилация и закупуване на оборудване. В същото време тези фирми, които се нуждаят от грант основно за оборудване, могат да изпълнят задължителното условие за инвестиции в сгради/инсталации/енергийни източници чрез малка частична инвестиция в някой от тези компоненти.

5. Заблудата “фотоволтаици”

Противно на масовото разбиране и желания, схемата не финансира фотоволтаици, произвеждащи електричество, нито за продажба, нито за собствени нужди, а единствено слънчеви колектори за загряване на вода и отопление на помещения.

6. Различният процес на кандидатстване и изпълнение

Процесът на подготовка, одобрение и изпълнение на проекти по схемата е много различен от всичко, познато досега в България в сферата на европейските фондове за частни фирми. По тази схема фирмата – кандидат за грант, подготвя проекта си, в много случаи извършва задължителен енергиен одит, договаря се за кредит с една от шестте банки – партньори по схемата – Алианц банк България, Банка ДСК, МКБ Юнионбанк, Прокредит банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, или доказва наличие на собствени средства за предфинансиране на инвестицията, избира на конкурсни начала бъдещите доставчици, като сключва с тях договори под отлагателно условие, след което подава финална кандидатура за безвъзмездна финансова помощ. След като проектът бъде одобрен, фирмата бенефициент закупува оборудването и извършва СМР, включени в проекта, отчита и иска изплащане на безвъзмездната помощ.

7. Струва ли си рискът в инвестиция на време и пари за подготовка?

Дългият и трудоемък процес на предварителна подготовка и изпълнение на проекта без сигурност за безвъзмездна помощ може да се стори рисков за фирмите, които познават традиционния процес на одобрение – изпълнение на европейски проекти. В действителност рискът от неодобрение на кандидатурата за безвъзмездно финансиране е значително по-малък от традиционните грантови схеми по ОПК, при условие че фирмата кандидат е спазила всички изисквания на грантовата схема по пътя до одобрение на проекта.

8. От какво зависи одобрението

Одобрението на безвъзмездната помощ зависи от фактори, които в съвкупността си са доста различни от познатите на фирмите досега – финансовите показатели на кандидата, както и доказване ефектите от инвестицията отстъпват място като водещи за одобрението. Безвъзмездна помощ ще получат тези проекти, които са преведени точно и бързо през сложния процес на структуриране на инвестицията, енергиен одит, подготовка на проекта, избор на доставчици и осигуряване на финансиране. Одобрение ще получат тези проекти, при които са били спазени всички детайлни изисквания на грантовата схема и при които кандидатът е преминал по стъпките на схемата структурирано и без загуба на темпо. Последното не е лека задача предвид участието на много страни в процеса: кандидат, фирма за енергиен одит, частен консорциум, на който държавата е възложила техническата оценка на проектите,  банки – партньори по схемата, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) като крайна инстанция, одобряваща кандидатурата за безвъзмездна помощ.

9. Подвеждащо дълъг срок

И накрая -  фактът, че грантовата схема има извънредно дълъг краен срок за кандидатстване – до края на октомври 2013 г., може да се окаже опасно подвеждащ за потенциалните кандидати. За да достигне до одобрение и изплащане на безвъзмездна помощ, една фирма би трябвало да стартира процеса сега, да структурира стъпките, да заложи и спазва свои вътрешни срокове за изготвяне на енергиен одит, изготвяне на проект, избор на доставчици, преговори с банки – партньори по схемата, за да достигне в разумни срокове до одобрение на своя инвестиционен проект.

« назад